ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΠΜΣ

Αρμόδια όργανα για τη λειτουργία του ΠΜΣ σύμφωνα με το νόμο 4485/2017 είναι:

1. Η Συνέλευση της Σχολής: Είναι αρμόδια για τον έλεγχο και την έγκριση των εισηγήσεων της συντονιστικής επιτροπής του ΠΜΣ που αφορούν στον ορισμό μελών Συμβουλευτικών Επιτροπών, στον ορισμό μελών Εξεταστικών Επιτροπών, στην απονομή μεταπτυχιακών διπλωμάτων, στην συγκρότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης και επιλογής των υποψηφίων, καθώς και για κάθε θέμα που προβλέπεται από επιμέρους διατάξεις του Ν.4485/2017.

2. Η Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ) του ΠΜΣ:απαρτίζεται από πέντε (5) μέλη ΔΕΠ της Ιατρικής Σχολής  που έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο και εκλέγονται από τη Συνέλευση της Σχολής για διετή θητεία. Τα μέλη της ΣΕ δεν δικαιούνται επιπλέον αμοιβή ή αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στην επιτροπή.

Πρόεδρος της ΣΕ είναι ο Διευθυντής του ΠΜΣ, ο οποίος ορίζεται από τη Συνέλευση μεταξύ των μελών της ΣΕ. Η θητεία του Προέδρου της ΣΕ μπορεί να ανανεωθεί μία φορά.

Η ΣΕ είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και τον συντονισμό της λειτουργίας του προγράμματος. Η Συντονιστική Επιτροπή εισηγείται στη Συνέλευση της Σχολής  για έγκριση τα ακόλουθα διαδικαστικά θέματα:

 • Προκήρυξη του ΠΜΣ, επιλογή εισακτέων
 • Χρονοδιάγραμμα σπουδών-προθεσμίες
 • Αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραμμα-Παρουσιολόγιο-επιτρεπτός αριθμός απουσιών
 • Αξιολόγηση της προόδου των Μεταπτυχιακών Φοιτητών και απόφαση για επανεξέταση ή επανάληψη μαθήματος
 • Κατανομή του διδακτικού έργου μεταξύ των διδασκόντων του ΠΜΣ.
 • Ορίζει τον επιβλέποντα και τα μέλη της τριμελούς επιτροπής εξέτασης διπλωματικών εργασιών ο ορισμός της οποίας επικυρώνεται από τη Συνέλευση της Σχολής
 • Ανακήρυξη μεταπτυχιακών υποτρόφων
 • Θέματα των εξεταστικών περιόδων, έπειτα από εισήγηση των διδασκόντων
 • Θέματα που αφορούν την πρόσληψη προσωπικού, συμβάσεις και κατανομή δαπανών του ΠΜΣ
 • Εξετάζει φοιτητικά θέματα όπως αιτήσεις αναστολής φοίτησης, παράταση σπουδών, αναγνώριση μαθημάτων από προηγούμενη μεταπτυχιακή εκπαίδευση, αντικατάσταση μαθημάτων του παρόντος Προγράμματος με μαθήματα άλλων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων
 • Αποφασίζει, με εξουσιοδότηση της Συνέλευσης, ως προς την οικονομική διαχείριση και ειδικότερα ως προς την έγκριση των δαπανών του προγράμματος και πιστοποιεί τη σχέση εκπαιδευτικών αναγκών του συγκεκριμένου προγράμματος με τις εκάστοτε αιτούμενες δαπάνες. Σύμφωνα με αυτό, η Συντονιστική Επιτροπή με σχετική απόφαση της θα εγκρίνει μια δαπάνη ή ένα σύνολο δαπανών και θα αιτιολογεί τη σκοπιμότητα εκτέλεσης αυτών σύμφωνα με τις εκάστοτε εκπαιδευτικές ανάγκες του προγράμματος.
 • Αντιμετωπίζει κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από τις επιμέρους διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του παρόντα Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του ΠΜΣ.

3. Ο Διευθυντής του ΠΜΣ και ο Αναπληρωτής του: Ο Διευθυντής του ΠΜΣ είναι μέλος ΔΕΠ πρώτης βαθμίδας ή της βαθμίδας του Αναπληρωτή Καθηγητή του ιδίου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ. Επιπλέον, είναι μέλος και Πρόεδρος της ΣΕ. Ορίζεται μαζί με τον Αναπληρωτή του με απόφαση της Συνέλευσης της Σχολής.

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ εισηγείται στα αρμόδια όργανα του Ιδρύματος για κάθε θέμα που αφορά την αποτελεσματική λειτουργία του προγράμματος. Ο Διευθυντής δεν μπορεί να έχει περισσότερες από δύο (2) συνεχόμενες θητείες και δεν δικαιούται επιπλέον αμοιβή για το διοικητικό του έργο ως Διευθυντή. Έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 • Συγκαλεί σε συνεδρίαση τη ΣΕ.
 • Καταρτίζει την ημερήσια διάταξη των εν λόγω συνεδριάσεων, λαμβάνοντας υπόψη εισηγήσεις των μελών και των οργάνων του ΠΜΣ.
 • Ορίζει εκλογές για την αναπλήρωση μελών επιτροπών λόγω κένωσης θέσης.
 • Έχει την ευθύνη σύνταξης του προϋπολογισμού και απολογισμού του Προγράμματος, τους οποίους υποβάλλει στη Συνέλευση της Σχολής για έγκριση.
 • Είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού και για την έκδοση των εντολών πληρωμής των σχετικών δαπανών.
 • Κατά τη λήξη της θητείας του, καθώς και της ΣΕ, συντάσσει αναλυτικό απολογισμό του ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου του ΠΜΣ, καθώς και των λοιπών δραστηριοτήτων του, με στόχο την αναβάθμιση των σπουδών, την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, τη βελτιστοποίηση των υφιστάμενων υποδομών και την κοινωνικά επωφελή χρήση των διαθέσιμων πόρων του ΠΜΣ.

Ο Αναπληρωτής Διευθυντής του ΠΜΣ είναι Καθηγητής ή Αναπληρωτής Καθηγητής και εκπληρώνει τα καθήκοντα του Διευθυντή σε περίπτωση απουσίας του.

To ΠΜΣ «Αναπαραγωγική – Αναγεννητική Ιατρική» υποστηρίζεται από Γραμματεία του Προγράμματος που είναι εγκατεστημένη στην  Ά Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική του ΕΚΠΑ και βρίσκεται υπό την επιστασία της Γραμματείας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ. Η Γραμματεία του ΠΜΣ έχει ως καθήκον τη γραμματειακή υποστήριξη του ΠΜΣ, την προετοιμασία της διαδικασίας εισδοχής υποψηφίων, την τήρηση των οικονομικών στοιχείων του Προγράμματος, τη γραμματειακή υποστήριξη της ΣΕ, την καταχώριση βαθμολογιών

ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ/ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΠΜΣ

Στο ΠΜΣ. προβλέπεται να απασχοληθούν:

Οι διδάσκοντες του ΠΜΣ, θα είναι, τουλάχιστον κατά 60% :

 • Μέλη Δ.Ε.Π. της Ιατρικής Σχολής,
 • Μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. της Σχολής, κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος εκτός κι αν το γνωστικό τους αντικείμενο είναι εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας για το οποίο δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής,
 • Ομότιμοι καθηγητές (άριθμ. 69, Ν.4386/2016) και αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ,
 • Διδάσκοντες σύμφωνα με το Π.Δ. 407/1980 (Α’ 112),
 • Επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους είτε κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος είτε υποψήφιοι διδάκτορες είτε εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας, οι οποίοι μπορούν να απασχολούνται ως ακαδημαϊκοί υπότροφοι με απόφαση της Συνέλευσης και πράξη του Προέδρου της Σχολής για τη διεξαγωγή διδακτικού, κλινικού και ερευνητικού έργου, καθοριζόμενου με τη σύμβαση που υπογράφεται μεταξύ του ακαδημαϊκού υποτρόφου και του Πρύτανη του ΕΚΠΑ (παρ. 7, άριθμ. 29, Ν. 4009/2011).

Με αιτιολογημένη απόφαση της Συνέλευσης διδασκαλία ανατίθεται επίσης κατά 40% σε:

 • μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων ΕΚΠΑ ή άλλου ΑΕΙ,
 • ερευνητές από ερευνητικά κέντρα του αρ. 13Α, Ν. 4310/2014, της Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών,
 • επισκέπτες καταξιωμένους επιστήμονες από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή, που έχουν θέση ή προσόντα καθηγητή ή ερευνητή σε ερευνητικό κέντρο, και επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους με εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ,
 • επισκέπτες μεταδιδακτορικούς ερευνητές, Έλληνες ή αλλοδαπούς νέους επιστήμονες, κάτοχους διδακτορικού διπλώματος (παρ.7, άριθμ. 16, Ν.4009/2011)
 • ή γίνονται νέες προσλήψεις/συμβάσεις σύμφωνα με τα ανωτέρω (παρ. 1, 2, 5 & 6, αριθμ. 36, Ν.4485/2017).

Το ΠΜΣ. «Αναπαραγωγική – Αναγεννητική Ιατρική» καλύπτει οδοιπορικά και έξοδα διαμονής των επισκεπτών διδασκόντων που προέρχονται από άλλα Πανεπιστήμια της ημεδαπής ή Πανεπιστήμια της αλλοδαπής. Ομότιμοι Καθηγητές και αφυπηρετήσαντα μέλη ΔΕΠ με γνωστικό αντικείμενο σχετικό με το ΠΜΣ εκτελούν αυτόνομο διδακτικό έργο με απόφαση της ΣΕ.

ΥΠΟΔΟΜΗ ΠΜΣ

Η Ά Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική της Ιατρικής Σχολής στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) που φιλοξενεί το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ.) «Αναπαραγωγική – Αναγεννητική Ιατρική» στεγάζεται στο Γ.Ν.Α «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ». Οι εγκαταστάσεις της Κλινικής και ο σύγχρονος εξοπλισμός που ανταποκρίνονται στις διεθνείς προδιαγραφές, το καταρτισμένο και έμπειρο προσωπικό που αξιοποιεί στο έπακρο τις νέες τεχνολογίες και ο σημαντικός αριθμός σχετικών κλινικών περιπτώσεων στο νοσοκομείο συμβάλλουν με τον καλύτερο τρόπο στην υλοποίηση των εκπαιδευτικών σκοπών του προγράμματος.

Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να εκπαιδευτούν σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο στην Αναπαραγωγική και Αναγεννητική Ιατρική στις εγκαταστάσεις της Α’ Μαιευτικής-Γυναικολογικής Κλινικής του ΕΚΠΑ στο Νοσοκομείο ΓΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ.

 • Τα θεωρητικά μαθήματα πραγματοποιούνται στο Αμφιθέατρο του Νοσοκομείου.
 • Τα εργαστηριακά μαθήματα πραγματοποιούνται στο Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας της Αναπαραγωγής και στο Εργαστήριο Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής.
 • Τα κλινικά μαθήματα πραγματοποιούνται στη Μονάδα Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (ΜΙΥΑ) της Α’ Μαιευτικής-Γυναικολογικής Κλινικής του ΕΚΠΑ.

Τα μαθήματα, είναι κοινά για όλους τους φοιτητές, και η διδασκαλία τους πραγματοποιείται δια ζώσης με τη χρήση των εγκαταστάσεων, υλικοτεχνικής υποδομής, και οπτικοακουστικών μέσων που διαθέτει η Α’ Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική του ΕΚΠΑ.

Για τη λειτουργία του ΠΜΣ θα χρησιμοποιηθεί η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή (ηλεκτρονικοί υπολογιστές, συστήματα προβολής εκτυπωτές και φωτοτυπικά μηχανήματα,) του ΠΜΣ «Αναπαραγωγική – Αναγεννητική Ιατρική».

Σε περίπτωση εξειδικευμένων εκπαιδευτικών αναγκών προβλέπεται και η χρήση άλλων απαραίτητων χώρων, εργαστηρίων κ.λπ. σε συνεργασία με άλλους ερευνητικούς φορείς και οργανισμούς από τους οποίους προέρχονται διδάσκοντες του Προγράμματος

Η διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του ΠΜΣ γίνεται από τη Γραμματεία του ΠΜΣ «Αναπαραγωγική – Αναγεννητική Ιατρική».

Η οικονομική διαχείριση του ΠΜΣ γίνεται από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του ΕΚΠΑ.

Στην αρχή της ακαδημαϊκής περιόδου ο Διευθυντής του ΠΜΣ υποβάλλει για έγκριση στη Συνέλευση Οικονομικό Προϋπολογισμό. Ο προϋπολογισμός είναι δυνατόν να αναθεωρηθεί με απόφαση της Συνέλευσης μετά από σχετική εισήγηση της του Διευθυντή ΣΕ.

Η χρηματοδότηση του ΠΜΣ «Αναπαραγωγική – Αναγεννητική Ιατρική» καλύπτεται κατά κύριο λόγο από δίδακτρα φοιτητών.

Εναλλακτικά, εφόσον αυτό καταστεί δυνατόν μέρος του κόστους λειτουργίας του ΠΜΣ. θα υπάρχει δυνατότητα να καλύπτεται από

 • δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους χορηγίες φορέων του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα,
 • πόρους από ερευνητικά προγράμματα,
 • πόρους από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων διεθνών οργανισμών,
 • μέρος των εσόδων του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του ΕΚΠΑ,
 • κάθε άλλη νόμιμη πηγή

Τα δίδακτρα καταβάλλονται στον σχετικό Τραπεζικό Λογαριασμό που τηρεί ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΕΚΠΑ (ΕΛΚΕ-ΕΚΠΑ). Ο Μεταπτυχιακός Φοιτητής αποφασίζει να διακόψει την παρακολούθηση του ΠΜΣ έχει δικαίωμα να ζητήσει την επιστροφή διδάκτρων της τελευταίας εκπαιδευτικής ενότητας που έχει καταβάλλει μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 15 ημερών από την έναρξη της εκπαιδευτικής περιόδου. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση αποκλείεται η επιστροφή διδάκτρων.

Κατά τη λήξη της θητείας της ΣΕ, με ευθύνη του απερχόμενου Διευθυντή, συντάσσεται αναλυτικός απολογισμός του ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου και των λοιπών δραστηριοτήτων του ΠΜΣ., ο οποίος κατατίθεται στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ (παρ. 2, άρ.44, Ν.4485/2017).Ο εν λόγω απολογισμός με ευθύνη της Κοσμητείας αποστέλλεται αμελλητίστα μέλη της ΕΣΕ (παρ. 5, άρ.44, Ν.4485/2017).

Η εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση του ΠΜΣ θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν.4485/2017.