Η Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στην «ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ» για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025. Τη διοικητική υποστήριξη του ΠΜΣ ασκεί η Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Σκοπός του ΠΜΣ είναι η:
• Δημιουργία εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού στην «Αναπαραγωγική – Αναγεννητική Ιατρική»
• Απόκτηση εφαρμοσμένης γνώσης στις νέες τεχνολογίες στον τομέα
• Προαγωγή της έρευνας σε ερευνητικό, διαγνωστικό και θεραπευτικό επίπεδο

Οι απόφοιτοι ολοκληρώνοντας το Πρόγραμμα θα μπορούν:
• Να απασχοληθούν σε θέσεις που απαιτούν υψηλό επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων του γνωστικού αντικειμένου
• Να στελεχώσουν Μαιευτήρια, Γυναικολογικές κλινικές, εργαστήρια και άλλες δομές υγείας στο Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα
• Να αποκτήσουν το απαιτούμενο επιστημονικό υπόβαθρο για να συνεχίσουν τις σπουδές τους ως υποψήφιοι διδάκτορες
• Να απασχοληθούν στον χώρο της εκπαίδευσης και να διδάσκουν στο γνωστικό αντικείμενο

Το ΠΜΣ οδηγεί στην απονομή «Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών» στο γνωστικό αντικείμενο «Αναπαραγωγική – Αναγεννητική Ιατρική» μετά την πλήρη και επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών με βάση το πρόγραμμα σπουδών.

Οι τίτλοι απονέμονται από την Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Στο ΠΜΣ «Αναπαραγωγική – Αναγεννητική Ιατρική»  γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι πανεπιστημίων των Σχολών/των Τμημάτων Ιατρικής, Νοσηλευτικής, Μαιευτικής και όλων των Σχολών Επιστημών Υγείας καθώς πτυχιούχοι των Σχολών Βιολογίας, Χημείας και άλλων Πανεπιστημιακών Σχολών με σχετικό γνωστικό αντικείμενο  και συναφών Τμημάτων της ημεδαπής ή Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Η διάρκεια του ΠΜΣ για την απόκτηση ΔMΣ είναι τρία (3) εξάμηνα. Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών, ορίζεται στα πέντε (5) ακαδημαϊκά εξάμηνα, έπειτα από αιτιολογημένη αίτηση του φοιτητή και έγκριση από τη Συνέλευση. Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση όλων των μαθημάτων όπως προβλέπονται στον κανονισμό του ΠΜΣ, καθώς και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας και συγγραφή επιστημονικού άρθρου δημοσιευμένο σε περιοδικό με κριτές.

Η διδασκαλία των μαθημάτων κατά τα δυο (2) πρώτα ακαδημαϊκά εξάμηνα γίνεται κάθε Τρίτη και Παρασκευή απόγευμα (15:00-19:00). Στο τρίτο εξάμηνο οι φοιτητές παρακολουθούν και εκπαιδεύονται στις κυτταροκαλλιέργειες στην αναπαραγωγή στο εργαστήριο αναγεννητικής ιατρικής, καθώς και στο εργαστήριο εξωσωματικής γονιμοποίησης και στο εργαστήριο μοριακής βιολογίας. Επίσης παρακολουθούν τα εξωτερικά ιατρεία της εξωσωματικής γονιμοποίησης, των καθ’έξιν αποβολών, της γυναικολογικής ενδοκρινολογίας, της παιδικής –παιδικής γυναικολογίας και της εμμηνόπαυσης. Επίσης στο τρίτο εξάμηνο προβλέπεται και η εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας με θέμα που προτείνει ο μεταπτυχιακός φοιτητής. Για τη διευκόλυνση των μεταπτυχιακών φοιτητών υπάρχει δυνατότητα επί του ποσοστού που προβλέπεται από την κείμενη Νομοθεσία της εξ αποστάσεως διδασκαλίας χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα σύγχρονης εκπαίδευσης.

Η παρακολούθηση του Προγράμματος για λήψη ΔΜΣ, συνεπάγεται καταβολή διδάκτρων από κάθε φοιτητή/τρια για τα λειτουργικά έξοδα που ανέρχονται συνολικά σε 3.300€. Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε 3 δόσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται από τη Τετάρτη 01/05/2024 έως τη Κυριακή 30/06/2024 να υποβάλουν ηλεκτρονικά τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο e-mail της γραμματείας του ΠΜΣ:  anaparagogi.pms@gmail.com.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:

1.Αίτηση Υποψηφιότητας συμμετοχής με την ένδειξη ΠΜΣ «ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ» (την οποία θα βρουν στο https://reproductiveregenerativemedicine.gr/→ Προκήρυξη)

2.Βιογραφικό σημείωμα

3.Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών.
Οι υποψήφιοι από ιδρύματα της αλλοδαπής θα πρέπει να προσκομίσουν το ξενόγλωσσο πτυχίο τους, την επίσημη μετάφρασή του και εφόσον διαθέτουν πιστοποιητικό αναγνώρισης ακαδημαϊκού τίτλου σπουδών από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Για υποψηφίους από ιδρύματα της αλλοδαπής, που δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό αναγνώρισης ακαδημαϊκού τίτλου σπουδών από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., η Συνέλευση του Τμήματος ορίζει επιτροπή αρμόδια να διαπιστώσει εάν ένα ίδρυμα της αλλοδαπής ή ένας τύπος τίτλου ιδρύματος της αλλοδαπής είναι αναγνωρισμένα. Προκειμένου να αναγνωριστεί ένας τίτλος σπουδών πρέπει το ίδρυμα που απονέμει τους τίτλους να συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο των αλλοδαπών ιδρυμάτων, που τηρεί και επικαιροποιεί ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Σε αυτή την περίπτωση ο υποψήφιος πρέπει να προσκομίσει Υπεύθυνη δήλωση (με το γνήσιο της υπογραφής ή μέσω του gov.gr) όπου να δηλώνει ότι σε περίπτωση που δεν αναγνωριστεί ο τίτλος σπουδών που καταθέτει γνωρίζει πως δεν γίνεται επιστροφή των όποιων καταβεβλημένων τελών φοίτησης καθώς και της περί προβλεπόμενης διαγραφής από το ΠΜΣ.

  1. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών
  2. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
  3. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, εάν υπάρχουν
  4. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν
  5. Δύο συστατικές επιστολές
  6. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει πιστοποιητικό γίνεται αξιολόγηση γνώσεως από την Επιτροπή κατά τη διάρκεια της συνέντευξης
  7. Υπεύθυνη δήλωση (με το γνήσιο της υπογραφής ή μέσω του gov.gr) του υποψήφιου φοιτητή που να δηλώνει ότι:

– όλα τα υποβληθέντα δικαιολογητικά αποτελούν ακριβή αντίγραφα των πρωτότυπων,
– γνωρίζει περί προβλεπόμενης διαγραφής από το ΠΜΣ μετά το πέρας της μέγιστης διάρκειας φοίτησης, χωρίς επιστροφή των ήδη καταβεβλημένων τελών φοίτησης,
– γνωρίζει πως δεν γίνεται επιστροφή των όποιων καταβεβλημένων τελών φοίτησης σε οποιαδήποτε περίπτωση διαγραφής του

Οι υποψήφιοι θα κληθούν σε συνέντευξη μετά το πέρας της ημερομηνίας κατάθεσης δικαιολογητικών και θα ενημερωθούν για την ημερομηνία, τον τόπο και την ώρα της συνέντευξης από τη Γραμματεία του ΠΜΣ. Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνει με βάση τα ανωτέρω δικαιολογητικά και των αποτελεσμάτων της συνέντευξης των υποψηφίων.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις επί των δικαιολογητικών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του ΠΜΣ στο anaparagogi.pms@gmail.com.

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
Προκήρυξη Αναγεννητική Ιατρική 2024 2025
Αίτηση Υποψηφιότητας
Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης