ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Το ΠΜΣ «Αναπαραγωγική-Αναγεννητική Ιατρική» ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο εκάστου ακαδημαϊκού έτους.

Για την απόκτηση διπλώματος του Π.Μ.Σ. απαιτούνται συνολικά ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Όλα τα μαθήματα διδάσκονται εβδομαδιαίως και, κατά περίπτωση, περιλαμβάνουν διαλέξεις ή Εργαστηριακές ασκήσεις.

Η γλώσσα διδασκαλίας και συγγραφής της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας είναι η Ελληνική.

Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Η εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας πραγματοποιείται στο Γ΄ εξάμηνο σπουδών και πιστώνεται με είκοσι (20) ECTS.

Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης ή εξ αποστάσεως, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Α΄ Εξάμηνο
Μαθήματα Υποχρεωτικά ECTSΔιδ. ώρες/ ανά εβδομάδα
Ανατομία και Φυσιολογία της Αναπαραγωγικής Οδού53.5
Παθολογία της Αναπαραγωγικής Οδού53.5
Μοριακή Ιατρική της Αναπαραγωγής53.5
Γαμετογένεση και προεμφυτευτική διάγνωση53.5
Ενδοκρινολογία της κύησης- Εμβρυϊκή Ανάπτυξη53.5
Εφαρμογή των Η/Υ και της Στατιστικής στη σύγχρονη έρευνα53.5
Σύνολο3021

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

 1. Ανατομία και Φυσιολογία της Αναπαραγωγικής Οδού (5 ECTS): Ανατομία αναπαραγωγικής οδού, φυσιολογία ωοθυλακιογένεσης, ωοθηκικός κύκλος (νευροενδοκρινική ρύθμιση ωοθηκικού κύκλου), γονιμοποίηση, εμφύτευση-πλακουντοποίηση, φυσιολογία πρώιμης εμβρυικής ανάπτυξης, στεροειδογένεση, εμβρυολογία αναπαραγωγικής οδού, εμμηνόπαυση, ανάπτυξη εφήβου, περιεμμηνόπαυση και αναπαραγωγή, φυσιολογία βλαστικών κύτταρα
 2. Παθολογία της Αναπαραγωγικής Οδού (5 ECTS): Υπερπρολακτιναιμία και αναπαραγωγή, παχυσαρκία και αναπαραγωγή, θυρεοειδοπάθεια και αναπαραγωγή, λοιπές ενδοκρινοπάθειες και αναπαραγωγή, σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών, ΣΔ και αναπαραγωγή, έναρξη ήβης φυσιολογία και παθολογία, πολύδυμος κύηση
 3. Μοριακή Ιατρική της Αναπαραγωγής (5 ECTS): Ροή της γενετικής πληροφορίας, Μεταλλάξεις και πολυμορφισμοί, Γενετικοί δείκτες, Μεταγωγή σήματος, Μεταγωγή σήματος ΙΙ, Γονιδιακή έκφραση, Γονιδιακή έκφραση στην ανάπτυξη, Μεθυλίωση-RNAi-Κιρκάδιοιρυθμοί, Κυτταρικός κύκλος, TUNNEL-ELISA, Απομόνωση DNA-RNA, PCR, Real-TimePCR, Κυτταροκαλλιέργειες, Μικροσυστοιχίες.
 4. Γαμετογένεση και προεμφυτευτική διάγνωση (5ECTS): ωοθυλακική γαμετογένεση, γονιμοποίηση και πρώιμη εμβρυική ανάπτυξη, σπερματογένεση, ανάπτυξη άωρων ωοθυλακίων στο εργαστήριο, ανάπτυξη ανθρώπινου εμβρύου, προεμφυτευτική διάγνωση χρωμοσωμιακών ανωμαλιών, τερατογένεση
 5. Ενδοκρινολογία της κύησης-Εμβρυϊκή Ανάπτυξη (5ECTS): Διδάσκονται συστηματικές αναλύσεις και ανασκοπήσεις, ενδοκρινικές παθήσεις και αναπαραγωγή, συγγενείς ανωμαλίες του γεννητικού συστήματος – διφυλομορφίες και γονιμότητα, οντογένεση του γεννητικού συστήματος στο ΧΨ άτομο, πρόγραμμα σεξουαλικής ζωής αναπαραγωγικής υγείας, πρόωρος τοκετός, εμβρυϊκή αναιμία
 6. Εφαρμογή των Η/Υ και της Στατιστικής στη σύγχρονη έρευνα (5 ECTS): Διερεύνηση επιστημονικού ερωτήματος-επιλογή επιστημονικού θέματος-αυθεντικότητα, αναζήτηση βιβλιογραφίας-εξοικείωση με ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων, έρευνα-τύποι μελετών, πειραματική (βασική και μεταφραστική) έρευνα-επιλογή πειραματικού μοντέλου-αναζήτηση πόρων, κλινική έρευνα-επιλογή τύπου και αριθμού δείγματος, μεθοδολογία-συγγραφή πρωτοκόλλου (PICOS), μεθοδολογία-συχνοί τύποι λαθών (bias), μεθοδολογία-ανάλυση υποομάδων-ανάλυση ευαισθησίας-ετερογένεια μελετών, στατιστική ανάλυση είδη δεδομένων και περιγραφική στατιστική, στατιστική ανάλυση παραμετρικές/μη παραμετρικές μέθοδοι, στατιστική ανάλυση, λογιστική και γραμμική παλινδρόμηση, στατιστική ανάλυση, ανάλυση επιβίωσης, συγγραφή έρευνας κατά τμήματα, δημοσίευση συγγραφή έρευνας-pitfalls, κλινική έρευνα-κλινικές δοκιμές, ΕΟΦ-αδειοδοτήσεις.

Β΄ Εξάμηνο
Μαθήματα ΥποχρεωτικάECTSΔιδ. ώρες/
ανά εβδομάδα
Αναπαραγωγική Ενδοκρινολογία53.5
Υπογονιμότητα και Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή53.5
Μεθοδολογία Εξωσωματικής Γονιμοποίησης53.5
Προγεννητικός έλεγχος και Διάγνωση42.5
Αναγεννητική Ιατρική74.5
Σύγχρονες εξελίξεις στην Ανθρώπινη Αναπαραγωγή42.5
Σύνολο 3020

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

 1. Αναπαραγωγική Ενδοκρινολογία (5 ECTS): Διαταραχές της ωοθυλακιορρηξίας, δομή και υποδοχείς των ορμονών του υποθαλαμοφυσιακού άξονα, η CRH και η αναπαραγωγή, οι πολυμορφισμοί της FSH και οι εφαρμογές των στην αναπαραγωγή, οι υποδοχείς στεροειδών ορμονών, η υποθαλαμική ορμόνη GnRH, πρωτόκολλα πρόκλησης ωοθυλακιορρηξίας, μαστός και αναπαραγωγή και η γυναικολογική υπερηχογραφία στην αναπαραγωγή.
 2. Υπογονιμότητα και Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή (5 ECTS): Υπογονιμότητα και FSH, οιστραδιόλη, LH, προλακτίνη, TSH, καθ’έξιν αποβολές (διερεύνηση, εργαστηριακός έλεγχος, αντιμετώπιση), βιοδείκτες της εξωμήτριας κύησης, αυτοάνοσα νοσήματα και αναπαραγωγή, ανδρικός παράγοντας.
 3. Μεθοδολογία Εξωσωματικής Γονιμοποίησης (5 ECTS): διαδικασία εξωσωματικής Γονιμοποίησης (IVF), μικρογονιμοποίηση (ICSI), δωρεά ωαρίων, προγεννητικός έλεγχος μονογονιδιακών νοσημάτων, κρυοσυντήρηση ωαρίων, κρυοσυντήρηση εμβρύων, κρυοσυντήρηση ωοθηκικού ιστού, κρυοσυντήρηση ορχικού ιστού, καλλιεργητικά υλικά.
 4. Προγεννητικός έλεγχος και Διάγνωση (4 ECTS): προγεννητικός έλεγχος πρώτου τριμήνου, προγεννητικός έλεγχος δεύτερου τριμήνου, αμνιοπαρακέντηση, χρωμοσωμιακός έλεγχος εμβρύου, μονογονιδιακά νοσήματα εμβρύου, ενδομητρική αξιολόγηση του εμβρύου, υπερηχογράφημα οργάνων εμβρύου, σύνδρομο εμβρυομητρικής μετάγγισης διδύμων.
 5. Αναγεννητική Ιατρική (7 ECTS): Βλαστικά κύτταρα και αναπαραγωγή, IVF LAB FOLLOW UP, βλαστικά κύτταρα και μαστός, βλαστικά κύτταρα και ουροποιητικό σύστημα, ορθοπεδικά προβλήματα και εμβρυϊκά κύτταρα, βλαστικά κύτταρα από γαμέτες, καλλιέργεια βλαστικών κυττάρων στο εργαστήριο.
 6. Σύγχρονες εξελίξεις στην Ανθρώπινη Αναπαραγωγή (4 ECTS): υγεία παιδιών μετά από εξωσωματική γονιμοποίηση, ενδομητρίωση και IVF, προχωρημένη ενδομητρίωση και IVF, διατήρηση γονιμότητας στο γυναικολογικό καρκίνο και καρκίνο μαστού, διατήρηση γονιμότητας στις ρευματικές παθήσεις, διατήρηση γονιμότητας πριν από ακτινοθεραπεία ή χημειοθεραπεία στις άλλες παθήσεις, πρωτόκολλα πρόκλησης ωοθυλακιορηξίας στη διατήρηση γονιμότητας, υαλινοποίηση για κρυοκατάψυξη, νεότερα δεδομένα στα βλαστικά κύτταρα και αναπαραγωγή, προγεννητικός διαγνωστικός έλεγχος ( PGT, NGS).

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Στο τρίτο εξάμηνο οι φοιτητές παρακολουθούν και εκπαιδεύονται στις κυτταροκαλλιέργειες, στην αναπαραγωγή στο εργαστήριο αναγεννητικής ιατρικής, καθώς και στο εργαστήριο εξωσωματικής γονιμοποίησης και στο εργαστήριο μοριακής βιολογίας. Επίσης παρακολουθούν τα εξωτερικά ιατρεία της εξωσωματικής γονιμοποίησης, των καθ’ έξιν αποβολών, της γυναικολογικής ενδοκρινολογίας, της παιδικής γυναικολογίας και της εμμηνόπαυσης.

Γ΄ Εξάμηνο
Μαθήματα ΥποχρεωτικάECTSΔιδ. ώρες/
ανά εβδομάδα
Κυτταροκαλλιέργειες στην Αναπαραγωγή42.5
Εργαστήριο Εξωσωματικής23
Εργαστήριο Μοριακή Βιολογίας23
Εξωτερικά ιατρεία τμημάτων Γυναικολογικής Ενδοκρινολογίας- Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής23
Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας2010.5
Σύνολο 3021

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών από τους φοιτητές του ΠΜΣ. Ο στόχος αυτού του οδηγού είναι η διευκόλυνση των φοιτητών/τριών με την παροχή κάποιων βασικών κατευθύνσεων για τη συγγραφή της Διπλωματικής εργασίας. Περαιτέρω διευκρινίσεις σε επιμέρους θέματα και ζητήματα μπορούν να δοθούν και από τους επιβλέποντες ή τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής του ΠΜΣ.

Οι διπλωματικές εργασίες έχουν ως στόχο τους την παραγωγή νέας γνώσης στο πεδίο της Αναπαραγωγικής-Αναγεννητικής Ιατρικής. Η επιλογή του θέματος, η συλλογή των στοιχείων, η μεθοδολογία, η συγγραφή και η παρουσίαση της Διπλωματικής είναι καθαρά ευθύνη του Μεταπτυχιακού Φοιτητή με τη συνεργασία του Επιβλέποντα.

Α. Επιλογή Θέματος

Κάθε φοιτητής υποχρεούται να επιλέξει θέμα Διπλωματικής εργασίας στο τέλος του δευτέρου εξαμήνου. Για την επιλογή του θέματος, οι φοιτητές πρέπει να φροντίσουν να διαθέσουν επαρκή χρόνο και θα πρέπει να βεβαιώνονται μεταξύ άλλων ότι δεν έχει γίνει παρόμοια έρευνα από πολλούς άλλους φοιτητές στο παρελθόν, διότι στην περίπτωση αυτή, η Διπλωματική στερείται πρωτοτυπίας και άρα δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή. Επίσης, οι φοιτητές θα πρέπει να βεβαιώνονται ότι ο σκοπός της έρευνας θα πρέπει να επιτευχθεί μέσα στο χρονικό όριο που τίθεται από τον κανονισμό του ΠΜΣ για τις Διπλωματικές εργασίες.

Εφόσον με βάση τα παραπάνω διαπιστωθεί η δυνατότητα διεκπεραίωσης της συγκεκριμένης Διπλωματικής εργασίας, ο φοιτητής οφείλει να καταγράψει με σαφήνεια τον τίτλο και το πρωτόκολλό της. Κάθε πρωτόκολλο ακολουθεί τις βασικές αρχές σύνταξης ερευνητικού πρωτοκόλλου και θα πρέπει να αποτελείται από τις ενότητες: Αρχική σελίδα – Τίτλος, Εισαγωγή, Σκοπός, Υλικό και Μέθοδος, Αναμενόμενα Αποτελέσματα, Βιβλιογραφία.

Ακολούθως, ορίζονται τα τρία μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής κα το θέμα αποστέλλεται για τελική έγκριση. Σε όλη τη διάρκεια εκπόνησης της Διπλωματικής εργασίας πρέπει να υπάρχει συνεργασία των φοιτητών με τον Επιβλέποντα και τα υπόλοιπα μέλη της τριμελούς επιτροπής.

Β. Περιεχόμενο Διπλωματικής Εργασίας

Ερευνητικές Εργασίες

Στις εργασίες αυτές, η έμφαση δίδεται στο ερευνητικό μέρος, στη μεθοδολογία συλλογής των στοιχείων και στη σωστή χρήση των στατιστικών δοκιμασιών ανάλυσης των δεδομένων. Θα γίνεται κριτική αξιολόγηση του σχεδιασμού της έρευνας και της συλλογής των στοιχείων. Οι στατιστικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται θα πρέπει να επεξηγούνται πλήρως. Εργασίες που περιλαμβάνουν αποκλειστικά περιγραφική στατιστική δεν μπορούν να είναι αποδεκτές. Ανάλυση δεδομένων με νέες, μη ευρέως διαδεδομένες τεχνικές (π.χ. bootstrap, Bayesian, nonparametric, κ.λπ.) είναι αποδεκτές, αν ενδείκνυται η χρήση τους, αλλά θα πρέπει να παρουσιάζεται η μέθοδος, δηλαδή να φαίνεται η κατανόηση της μεθόδου και όχι να γίνεται απλή χρήση του προγράμματος ή πακέτου.

Εργασίες Ανασκόπησης

Στις εργασίες αυτές, ο υποψήφιος προβαίνει σε εκτεταμένη ανασκόπηση του θέματός του δίνοντας έμφαση σε θέματα που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις επιστήμες υγείας. Μπορεί να έχει τη μορφή συνθετικής εργασίας στην οποία συνδυάζονται τα αποτελέσματα διαφόρων δημοσιεύσεων για την παραγωγή μιας ολοκληρωμένης παρουσίασης συγκεκριμένου θέματος. Δεν γίνονται αποδεκτές εργασίες, οι οποίες κάνουν παρουσίαση των αποτελεσμάτων ενός (ή μικρού αριθμού) άρθρων χωρίς να προβαίνουν σε κριτική ανάλυση αυτών και σε διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης μελέτης της περιοχής (ή του προβλήματος) στην οποία αναφέρεται το υπό μελέτη θέμα.

Γ. Μορφή

Η Διπλωματική θα πρέπει να πληροί τους βασικούς κανόνες παρουσίασης ενός επιστημονικού άρθρου.

 • Ο τίτλος να έχει σχέση με το περιεχόμενο, να μην πλατειάζει και να αποφεύγεται η χρήση ρημάτων.
 • Να έχει περίληψη στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα.
 • Να έχει εισαγωγή, όπου εκτός από εισαγωγικά στοιχεία για το προς ανάπτυξην θέμα θα αναφέρει τον σκοπό της διπλωματικής εργασίας, όπως επίσης περιληπτικά θα περιγράφει τα κεφάλαια που αναπτύσσονται.
 • Να έχει πλήρεις και σωστές βιβλιογραφικές αναφορές στο κείμενο, και να αναφέρονται και οι σελίδες των περιοδικών από όπου λήφθηκαν πληροφορίες.
 • Οι βιβλιογραφικές αναφορές να αναφέρονται στο τέλος της διπλωματικής εργασίας – και όχι στο τέλος κάθε κεφαλαίου – κατά προτίμηση με σύστημα Vancouver.
 • Στον τίτλο της Διπλωματικής εργασίας, στις κεφαλίδες και υποκεφαλίδες δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται συντομογραφίες και όταν για πρώτη φορά εμφανίζονται στο κείμενο (πρέπει να επεξηγούνται).
 • Δεν θα πρέπει να δίνει την εντύπωση ενός βιαστικά ή πρόχειρα γραμμένου κειμένου.

Οι φοιτητές θα πρέπει να χρησιμοποιούν απλή και κατανοητή γλώσσα. Για αυτόν τον λόγο απαιτείται προσοχή στη συγγραφή και επάλληλες αναθεωρήσεις του κειμένου.

Μια επιστημονική εργασία μπορεί να στηρίζεται σε στοιχεία που αφορούν είτε σε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, είτε σε δεδομένα που αφορούν στη λειτουργία οργανισμών, είτε στην αναφορά περιοχών, τοποθεσιών ή χαρακτηριστικών που μπορούν εύκολα να αποκαλύψουν την ταυτότητα των υποκειμένων της έρευνας, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για ιδιαίτερα ευαίσθητο θέμα (π.χ. της κατάστασης της υγείας ασθενών). Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να εξασφαλίζεται η έγγραφη έγκριση διεξαγωγής της μελέτης (όπως προβλέπεται από τους διεθνείς κανόνες ερευνητικής δεοντολογίας) και συγκατάθεση των εν λόγω υποκειμένων της έρευνας, αλλά και να διασφαλίζεται, όπου χρειάζεται, η εμπιστευτικότητα με την κωδικοποίηση των δεδομένων, έτσι ώστε να μην επιτρέπεται στον αναγνώστη της εργασίας να αναδομήσει ευαίσθητα ή/και εμπιστευτικά στοιχεία.

Η εργασία πρέπει να περιέχει «βιβλιογραφικές αναφορές» οι οποίες χρησιμοποιούνται προκειμένου να αποδοθεί ένα επιχείρημα, μια θεωρία, ένα εμπειρικό εύρημα κ.ά. στον συγγραφέα (ή στους συγγραφείς) από τον οποίο το «δανειστήκαμε». Αν υιοθετηθεί το σύστημα βιβλιογραφικών αναφορών του Harvard, τότε οι αναφορές στο κείμενο γίνονται με τη χρήση των επιθέτων των συγγραφέων, του έτους δημοσίευσης και πιθανόν της σελίδας όπου αναφερόμαστε όταν πρόκειται για βιβλίο (π.χ. Ο O’Brien (2002) διατύπωσε τη θεωρία…). Στο σύστημα αυτό κατόπιν γράφεται στο τέλος της εργασίας η βιβλιογραφία αλφαβητικά, χωρίς αρίθμηση των πηγών. Αντίθετα, σύμφωνα με το σύστημα Vancouver οι πηγές στο κείμενο αναφέρονται απλά με έναν αύξοντα αριθμό σε αγκύλες ή με τη μορφή εκθέτη (π.χ. Στη Γαλλία έχουν αντίθετα βρεθεί αντιοικονομίες κλίμακας [1]. ή Στη Γαλλία έχουν αντίθετα βρεθεί αντιοικονομίες κλίμακας.1). Στη συνέχεια, στο τέλος του επιστημονικού κειμένου αναγράφονται οι βιβλιογραφικές αυτές πηγές αριθμημένες με τη σειρά που αναφέρονταν προηγουμένως στο κυρίως κείμενο.

Δ. Διαδικασία Υποβολής και παρουσίασης της Διπλωματικής Εργασίας

Οι Διπλωματικές Εργασίες παρουσιάζονται σε τακτές ημερομηνίες, που ορίζονται στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους από τη ΣΕ. Οι ημερομηνίες είναι τέσσερις (4) στη διάρκεια κάθε ακαδημαϊκού έτους και τοποθετούνται χρονικά περίπου στις αρχές Νοεμβρίου, τέλος Ιανουαρίου, αρχές Απριλίου και τέλος Ιουνίου και καθορίζονται από τη ΣΕ.

Ο φοιτητής που θέλει να παρουσιάσει τη Διπλωματική εργασία του σε κάποια συγκεκριμένη ημερομηνία, θα πρέπει να παραδίδει το τελικό διορθωμένο κείμενο της Διπλωματικής και του επιστημονικού άρθρου τουλάχιστον έναν (1) μήνα πριν από την ημερομηνία παρουσίασης στα μέλη της Τριμελούς Επιτροπής, έπειτα από ενημέρωση της γραμματείας του ΠΜΣ.

Εφόσον τα μέλη της τριμελούς επιτροπής συμφωνήσουν ότι η Διπλωματική Εργασία μπορεί να υποστηριχτεί δίνουν την έγκριση στον φοιτητή. Πριν από την παρουσίαση, ο φοιτητής πρέπει να παραδίδει τρία ανάτυπα, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στα μέλη της Τριμελούς Επιτροπής του. Η παρουσίαση γίνεται σε Power Point και η διάρκειά της είναι περίπου (7) λεπτά (5 λεπτά παρουσίαση και 2 λεπτά ερωτήσεις). Οι διαφάνειες που παρουσιάζονται θα πρέπει να είναι διαμορφωμένες για την παρουσίαση και να μην αποτελούν κατευθείαν αναπαραγωγή των σελίδων της διπλωματικής εργασίας. Την παρουσίαση της Διπλωματικής εργασίας μπορούν να την παρακολουθήσουν όλοι οι μεταπτυχιακοί φοιτητές εφόσον το επιθυμούν.