Σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Αναπαραγωγική-Αναγεννητική Ιατρική» είναι η παροχή υψηλού επιπέδου εξειδίκευσης και η εξάσκηση στη διεξαγωγή έρευνας στην Αναπαραγωγική Ιατρική αποφοίτων Ιατρικών και άλλων Σχολών Υγείας και Σχολών Βασικών Επιστημών. Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να συνδυάζουν υψηλού επιπέδου ικανότητες τόσο σε ακαδημαϊκό όσο και ερευνητικό επίπεδο με στόχο να αποκτήσουν επιπλέον θεωρητική και πρακτική γνώση που θα βοηθήσει στην επιτυχή επαγγελματική σταδιοδρομία και αποκατάσταση στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.

Το Π.Μ.Σ. οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αναπαραγωγική-Αναγεννητική Ιατρική», μετά την πλήρη και επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών με βάση το πρόγραμμα σπουδών.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Μαθησιακά αποτελέσματα, προσόντα που αποκτώνται από την επιτυχή παρακολούθηση του Π.Μ.Σ.

Μέσω της υψηλού επιπέδου θεωρητικής και πρακτικής Μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στις πρόσφατες εξελίξεις στο γνωστικό αντικείμενο οι απόφοιτοι του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αναπαραγωγική-Αναγεννητική Ιατρική» αποκτούν ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο, τεχνογνωσία και εμπειρία σε μια ιδιαίτερα δυναμική περιοχή της σύγχρονης μαιευτικής. Σκοπός του ΠΜΣ είναι η:

  • Δημιουργία εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού στην «Αναπαραγωγική-Αναγεννητική Ιατρική»
  • Απόκτηση εφαρμοσμένης γνώσης στις νέες τεχνολογίες στον τομέα
  • Προαγωγή της έρευνας σε ερευνητικό, διαγνωστικό και θεραπευτικό επίπεδο
Οδηγός Σπουδών
Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας Π.Μ.Σ.
Κανονισμός λειτουργίας μηχανισμού διαχείρισης παραπόνων και ενστάσεων φοιτητών
Έντυπο υποβολής παραπόνων
Κανονισμός λειτουργίας θεσμού ακαδημαϊκού συμβούλου
Κανονισμός Δεοντολογίας της Έρευνας
Κανονισμός σπουδών, πρακτικής άσκησης, κινητικότητας, εκπόνησης εργασιών