ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ που οδηγεί στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης διπλωματικής εργασίας.

Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών, ορίζεται στα πέντε  (5) ακαδημαϊκά εξάμηνα, έπειτα από αιτιολογημένη αίτηση του φοιτητή και έγκριση από τη Συνέλευση.

Η διάρκεια μερικής φοίτησης δεν μπορεί να ξεπερνάει τα έξη (6)ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Ο μεταπτυχιακός φοιτητής με αίτησή του μπορεί να ζητήσει αιτιολογημένα αναστολή φοίτησης η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο συνεχόμενα εξάμηνα. Τα εξάμηνα αναστολής της φοιτητικής ιδιότητας δεν προσμετρούνται στην προβλεπόμενη ανώτατη διάρκεια κανονικής φοίτησης. Αναστολή της φοίτησης προβλέπεται για φοιτητές που αδυνατούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της φοίτησης για λόγους υγείας, οικογενειακούς, στράτευσης κ.ά.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

Στο ΠΜΣ «Αναπαραγωγική-Αναγεννητική Ιατρική» δεκτοί εφόσον πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της ημεδαπής και της αλλοδαπής. Πιο συγκεκριμένα απόφοιτοι Ιατρικών σχολών, άλλων Σχολών Επιστημών Υγείας (Νοσηλευτές, Φαρμακοποιοί, κ.λπ.) όπως και απόφοιτοι άλλων Πανεπιστημιακών Σχολών (Βιολόγοι, Χημικοί, κ.λπ.) με σχετικό γνωστικό αντικείμενο. Επίσης γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΤΕΙ συναφών γνωστικών αντικειμένων (Νοσηλευτικής, Μαιευτικής, Επισκεπτών Υγείας και άλλων επιστημών υγείας) καθώς και πτυχιούχοι αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής (σύμφωνα με την παρ.1 άρθρο 4 του Ν. 3685/2008).

Στα βασικά κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής των υποψηφίων συμπεριλαμβάνονται: Βιογραφικό, βαθμός βασικού πτυχίου, προσωπική συνέντευξη υποψηφίου σε τριμελή επιτροπή, επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος και 2 συστατικές επιστολές.

Ο ανώτατος αριθμός των εισακτέων φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τριάντα (30) συνολικά ανά ακαδημαϊκό έτος.

Ισοβαθμήσαντες γίνονται δεκτοί, ως υπεράριθμοι , σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 10% του ανώτατου αριθμού εισακτέων.

Το ΠΜΣ «Αναπαραγωγική – Αναγεννητική Ιατρική» προγραμματίζεται να απασχολεί εβδομήντα δύο (72) συνολικά διδάσκοντες,  σαράντα τρείς (43), ποσοστό τουλάχιστον 60% από  την Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ και είκοσι εννέα (29), ποσοστό 40% από Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα της ημεδαπής και της αλλοδαπής (επισυνάπτεται ο σχετικός πίνακας στην Έκθεση Βιωσιμότητας και Μελέτη Σκοπιμότητας του ΠΜΣ). Αυτό αντιστοιχεί σε περίπου 2,4 διδάσκοντες ανά Μεταπτυχιακό Φοιτητή.

Σημειώνεται ότι ο μέγιστος αριθμός Μεταπτυχιακών Φοιτητών στα ΠΜΣ της Ιατρικής Σχολής είναι περίπου 3190 ανά έτος σε σχέση και με τον αριθμό των περίπου 2157 προπτυχιακών φοιτητών ανά έτος και των 572 μελών ΔΕΠ της Ιατρικής Σχολής.

Τα ανωτέρω στοιχεία δίνονται κατά προσέγγιση και ανταποκρίνονται στα δεδομένα του έτους σύνταξης του Κανονισμού.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Η επιλογή των Μεταπτυχιακών Φοιτητών γίνεται σύμφωνα με το νόμο 4485/2017 και τις προβλέψεις του παρόντος Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Με απόφαση της Συνέλευσης της Ιατρικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α, δημοσιεύεται και αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ και του Ιδρύματος προκήρυξη για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΠΜΣ «Αναπαραγωγική – Αναγεννητική Ιατρική». Οι σχετικές αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθενται στη Γραμματεία του ΠΜΣ, σε προθεσμία που ορίζεται κάθε φορά από την προκήρυξη και μπορεί να παραταθεί με απόφαση της ΣΕ.

Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:

 1. Αίτηση Συμμετοχής
 2. Βιογραφικό σημείωμα
 3. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών
 4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών
 5. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, εάν υπάρχουν
 6. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν
 7. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
 8. Συστατικές επιστολές
 9. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας, επιπέδου Β2. 1. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει πιστοποιητικό γίνεται αξιολόγηση γνώσεως από την Επιτροπή κατά τη διάρκεια της συνέντευξης
 10. Υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου φοιτητή ότι γνωρίζει περί προβλεπόμενης διαγραφής του μετά το πέρας της μέγιστης διάρκειας φοίτησης, χωρίς επιστροφή των ήδη καταβεβλημένων τελών φοίτησης.

Επιπλέον μόνο για τους υποψήφιους φοιτητές από ιδρύματα της αλλοδαπής:

 1. Πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το άρ.34, παρ. 7 του Ν. 4485/17, ή εναλλακτικά πρωτοκολλημένη αίτηση προς το ΔΟΑΤΑΠ για αναγνώριση του πτυχίου από ίδρυμα της αλλοδαπής, συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου φοιτητή ότι γνωρίζει περί προβλεπόμενης διαγραφής του από το ΠΜΣ χωρίς επιστροφή των ήδη καταβεβλημένων τελών φοίτησης, στην περίπτωση που δεν προσκομίσει αναγνώριση του πτυχίου του από το ΔΟΑΤΑΠ μετά το πέρας της μέγιστης διάρκειας σπουδών στο ΠΜΣ και αφού εξαντληθούν όλα τα νόμιμα μέσα παράτασής της.

Η επιλογή των εισακτέων πραγματοποιείται από την ΣΕ, μετά από συνέντευξη, με βάση τα ακόλουθα κριτήρια :

–          Βαθμός πτυχίου σε ποσοστό 10%

–          Ερευνητική δραστηριότητα – Δημοσιεύσεις  σε ποσοστό 10%

–          Συστατικές επιστολές σε ποσοστό 10%

–          Προφορική συνέντευξη σε ποσοστό 30%

–          Προηγούμενες σπουδές η διπλώματα δεξιοτήτων  σχετικά με το αντικείμενο του ΠΜΣ 5%

–          Προηγούμενη πρακτική εμπειρία η προηγούμενη εθελοντική δράση σε υπηρεσίες η οργανισμούς σχετικούς με το αντικείμενο του ΠΜΣ 5%

–          Απόδοση στις εισαγωγικές εξετάσεις για το ΠΜΣ (όταν πραγματοποιούνται) σε ποσοστό 30%. Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιούνται εισαγωγικές εξετάσεις, το ποσοστό αυτό καταμερίζεται στα υπόλοιπα κριτήρια ανάλογα με το ποσοστό τους.

Με βάση τη βαθμολογία στο σύνολο των κριτηρίων, η ΣΕ καταρτίζει τον πίνακα αξιολόγησης των φοιτητών και τον καταθέτει προς έγκριση στη Συνέλευση. Οι επιτυχόντες θα πρέπει να εγγραφούν στη Γραμματεία του ΠΜΣ εντός δέκα (10) ημερών από την απόφαση της Συνέλευσης. Ισοβαθμήσαντες γίνονται δεκτοί, ως υπεράριθμοι, σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 10% του ανώτατου αριθμού εισακτέων, αυστηρή προτεραιότητα στη διαδικασία επιλογής θα έχουν υποψήφιοι που δεν παρακολουθούν άλλο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών. Σε περίπτωση μη εγγραφής ενός ή περισσοτέρων φοιτητών, θα κληθούν να εγγραφούν στο ΠΜΣ οι επιλαχόντες, αν υπάρχουν, με βάση τη σειρά τους στον πίνακα αξιολόγησης των υποψηφίων.

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Η παρακολούθηση του ΠΜΣ , συνεπάγεται καταβολή διδάκτρων από κάθε φοιτητή / τρια για τα λειτουργικά έξοδα που ανέρχονται συνολικά σε 3.300 €. Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε 3  δόσεις.