ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Το ΠΜΣ ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο κάθε ακαδημαϊκού έτους. Σε περίπτωση αδυναμίας έναρξης στο χειμερινό εξάμηνο, δύναται να μεταφερθεί στο εαρινό, με απόφαση της Συνέλευσης της Σχολής.

Τα μαθήματα διεξάγονται κατά βάση στην ελληνική  γλώσσα και κατά περίπτωση στην αγγλική.

Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση των μεταπτυχιακών μαθημάτων, παρακολούθηση των κύκλων των μαθημάτων που γίνονται με μορφή διαλέξεων, σεμιναρίων με ενεργή συμμετοχή των Μεταπτυχιακών Φοιτητών, πρακτική εκπαίδευση στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή και στα εξωτερικά ιατρεία της εξωσωματικής γονιμοποίησης. των καθ’ έξιν αποβολών, της γυναικολογικής ενδοκρινολογίας, της παιδικής  γυναικολογίας και της εμμηνόπαυσης. εκπαίδευση και ερευνητική απασχόληση στις κυτταροκαλλιέργειες  στην αναπαραγωγή στο εργαστήριο αναγεννητικής ιατρικής, καθώς και στο εργαστήριο εξωσωματικής γονιμοποίησης και στο εργαστήριο μοριακής βιολογίας, συγγραφή επιστημονικών εργασιών και εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

Τα μαθήματα χωρίζονται σε ενότητες που αντιστοιχούν ορισμένες διδακτικές μονάδες θεωρητικής και πρακτικής διδασκαλίας και αντιπροσωπεύουν Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) που εξασφαλίζουν ισοτιμία με ανάλογα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων.

Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Η ΣΕ δημοσιεύει στην αρχή κάθε εξαμήνου το αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραμμα των θεωρητικών και πρακτικών μαθημάτων κάθε διδακτικής Ενότητας.

Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης και με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε ποσοστό 35% (η σχετική εφαρμογή είναι υπο κατασκευή).

Α. Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής:

Α΄ Εξάμηνο
Μαθήματα Υποχρεωτικά ECTSΔιδ. ώρες/ ανά εβδομάδα
1. Ανατομία και Φυσιολογία της Αναπαραγωγικής Οδού512 (x 2 εβδομάδες)
2. Παθολογία της Αναπαραγωγικής Οδού512 (x 2 εβδομάδες)
3. Μοριακή Ιατρική της Αναπαραγωγής512 (x 2 εβδομάδες)
4. Γαμετογένεση και προεμφυτευτική διάγνωση512 (x 2 εβδομάδες)
5. Ενδοκρινολογία της κύησης- Εμβρυϊκή Ανάπτυξη512 (x 2 εβδομάδες)
6. Εφαρμογή των Η/Υ και της Στατιστικής στη σύγχρονη έρευνα512 (x 3 εβδομάδες)
Σύνολο3012
Β΄ Εξάμηνο
Μαθήματα ΥποχρεωτικάECTSΔιδ. ώρες/
ανά εβδομάδα
7. Αναπαραγωγική Ενδοκρινολογία512 (x 2 εβδομάδες)
8. Υπογονιμότητα και Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή512 (x 2 εβδομάδες)
9. Μεθοδολογία Εξωσωματικής Γονιμοποίησης512 (x 2 εβδομάδες)
10. Προγεννητικός έλεγχος και Διάγνωση512 (x 2 εβδομάδες)
11. Αναγεννητική Ιατρική512 (x 4 εβδομάδες)
12. Σύγχρονες εξελίξεις στην Ανθρώπινη Αναπαραγωγή512 (x 1 εβδομάδα)
Σύνολο 3012

Γ΄ Εξάμηνο
Μαθήματα ΥποχρεωτικάECTSΔιδ. ώρες/
ανά εβδομάδα
1. Κυτταροκαλλιέργειες στην Αναπαραγωγή412 (x 2 εβδομάδες)
2. Εργαστήριο Εξωσωματικής212 (x 1 εβδομάδες)
3. Εργαστήριο Μοριακή Βιολογίας212 (x 1 εβδομάδες)
4. Εξωτερικά ιατρεία τμημάτων Γυναικολογικής Ενδοκρινολογίας- Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής212 (x 1 εβδομάδες)
5. Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας208 εβδομάδες
Σύνολο 3012

Γενικό Σύνολο ECTS 90


Β. Περιεχόμενο/Περιγραφή μαθημάτων

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

1.Ανατομία και Φυσιολογία της Αναπαραγωγικής Οδού (4,5 ECTS): Ανατομία αναπαραγωγικής οδού, φυσιολογία ωοθυλακιογένεσης,  ωοθηκικός κύκλος (νευροενδοκρινική ρύθμιση ωοθηκικού κύκλου), γονιμοποίηση, εμφύτευση-πλακουντοποίηση, φυσιολογία πρώιμης εμβρυικής ανάπτυξης, στεροειδογένεση, εμβρυολογία αναπαραγωγικής οδού, εμμηνόπαυση,    ανάπτυξη εφήβου, περιεμμηνόπαυση και αναπαραγωγή, φυσιολογία βλαστικών κύτταρα

2.Παθολογία της Αναπαραγωγικής Οδού (5 ECTS):Υπερπρολακτιναιμία και αναπαραγωγή,παχυσαρκία και αναπαραγωγή, θυρεοειδοπάθεια και αναπαραγωγή, λοιπές ενδοκρινοπάθειες και αναπαραγωγή,  σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών, ΣΔ και αναπαραγωγή, έναρξη ήβης φυσιολογία και παθολογία, πολύδυμος κύηση

3.Μοριακή Ιατρική της Αναπαραγωγής (5,5 ECTS): Ροή της γενετικής πληροφορίας, Μεταλλάξεις και πολυμορφισμοί, Γενετικοί δείκτες, Μεταγωγή σήματος, Μεταγωγή σήματος ΙΙ, Γονιδιακή έκφραση, Γονιδιακή έκφραση στην ανάπτυξη, Μεθυλίωση – RNAi – Κιρκάδιοιρυθμοί, Κυτταρικός κύκλος, TUNNEL-ELISA, Απομόνωση DNA-RNA, PCR, Real-TimePCR, Κυτταροκαλλιέργειες, Μικροσυστοιχίες.

4.Γαμετογένεση και προεμφυτευτική διάγνωση (5,5 ECTS): ωοθυλακικήγαμετογένεση, γονιμοποίηση και πρώιμη εμβρυική ανάπτυξη, σπερματογένεση, ανάπτυξη άωρων ωοθυλακίων στο εργαστήριο, ανάπτυξη ανθρώπινου εμβρύου, προεμφυτευτική διάγνωση χρωμοσωμιακών ανωμαλιών, τερατογένεση

5.Ενδοκρινολογία της κύησης- Εμβρυϊκή Ανάπτυξη (4 ECTS): Διδάσκονται συστηματικές αναλύσεις και ανασκοπήσεις , ενδοκρινικές παθήσεις και αναπαραγωγή, συγγενείς ανωμαλίες του γεννητικού συστήματος –διφυλομορφίες και γονιμότητα, οντογένεση του γεννητικού συστήματος στο ΧΨ άτομο, πρόγραμμα σεξουαλικής ζωής αναπαραγωγικής υγείας, πρόωρος τοκετός, εμβρυϊκή αναιμία

6.Εφαρμογή των Η/Υ και της Στατιστικής στη σύγχρονη έρευνα (5,5 ECTS): Διερεύνηση επιστημονικού ερωτήματος – επιλογή επιστημονικού θέματος  – αυθεντικότητα, αναζήτηση βιβλιογραφίας – εξοικείωση με ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων, έρευνα – τύποι μελετών, πειραματική (βασική και μεταφραστική) έρευνα – επιλογή πειραματικού μοντέλου – αναζήτηση πόρων, κλινική έρευνα – επιλογή τύπου και αριθμού δείγματος , μεθοδολογία – συγγραφή πρωτοκόλλου (PICOS), μεθοδολογία – συχνοί τύποι λαθών (bias), μεθοδολογία –ανάλυση υπο ομάδων – ανάλυση ευαισθησίας – ετερογένεια μελετών, στατιστική ανάλυση είδη δεδομένων και περιγραφική στατιστική, στατιστική ανάλυση παραμετρικές / μη παραμετρικές μέθοδοι, στατιστική ανάλυση , λογιστική και γραμμική παλινδρόμηση, στατιστική ανάλυση, ανάλυση επιβίωσης ,συγγραφή έρευνας  κατά τμήματα, δημοσίευση συγγραφή έρευνας – pitfalls, κλινική έρευνα – κλινικές δοκιμές , ΕΟΦ – αδειοδοτήσεις.

Β΄ΕΞΑΜΗΝΟ

1.Αναπαραγωγική Ενδοκρινολογία (2 ECTS): Διαταραχές της ωοθυλακιορρηξίας, δομή και υποδοχείς των ορμονών του υποθαλαμοφυσιακού άξονα,  η CRH και η αναπαραγωγή, οι πολυμορφισμοί της FSH και οι εφαρμογές των στην αναπαραγωγή, οι υποδοχείς στεροειδών ορμονών , η υποθαλαμική ορμόνη GnRH, πρωτόκολλα πρόκλησης ωοθυλακιορρηξίας, μαστός και αναπαραγωγή και η γυναικολογική υπερηχογραφία στην αναπαραγωγή.

2.Υπογονιμότητα και Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή (2 ECTS): Υπογονιμότητα και FSH, οιστραδιόλη, LH, προλακτίνη, TSH, καθ’έξιν αποβολές (διερεύνηση, εργαστηριακός έλεγχος, αντιμετώπιση), βιοδείκτες της εξωμήτριας κύησης , αυτοάνοσα νοσήματα και αναπαραγωγή, ανδρικός παράγοντας.

3.Μεθοδολογία Εξωσωματικής Γονιμοποίησης (3 ECTS): διαδικασία εξωσωματικής Γονιμοποίησης (IVF),μικρογονιμοποίηση (ICSI), δωρεά ωαρίων, προγεννητικός έλεγχος μονογονιδιακών νοσημάτων, κρυοσυντήρηση ωαρίων, κρυοσυντήρηση εμβρύων, κρυοσυντήρηση ωοθηκικού ιστού , κρυοσυντήρηση ορχικού ιστού, καλλιεργητικά υλικά

4.Προγεννητικός έλεγχος και Διάγνωση (3ECTS):προγεννητικός έλεγχος πρώτου τριμήνου, προγεννητικός έλεγχος δεύτερου τριμήνου, αμνιοπαρακέντηση,  χρωμοσωμιακός έλεγχος εμβρύου, μονογονιδιακά νοσήματα εμβρύου, ενδομητρική αξιολόγηση του εμβρύου, υπερηχογράφημα οργάνων εμβρύου, σύνδρομο εμβρυομητρικής μετάγγισης διδύμων.

5.Αναγεννητική Ιατρική (3 ECTS): Βλαστικά κύτταρα και αναπαραγωγή, IVFLABFOLLOWUP, βλαστικά κύτταρα και μαστός , βλαστικά κύτταρα και ουροποιητικό σύστημα, ορθοπεδικά προβλήματα και εμβρυϊκά κύτταρα, βλαστικά κύτταρα από γαμέτες, καλλιέργεια βλαστικών κυττάρων στο εργαστήριο

6.Σύγχρονες εξελίξεις στην Ανθρώπινη Αναπαραγωγή (2 ECTS):υγεία παιδιών μετά από εξωσωματική γονιμοποίηση, ενδομητρίωση και IVF, προχωρημένη ενδομητρίωση και IVF, διατήρηση γονιμότητας στο γυναικολογικό καρκίνο και καρκίνο μαστού, διατήρηση γονιμότητας στις ρευματικές παθήσεις, διατήρηση γονιμότητας πριν από ακτινοθεραπεία ή χημειοθεραπεία στις άλλες παθήσεις, πρωτόκολλα πρόκλησης ωοθυλακιορηξίας στη διατήρηση γονιμότητας, υαλινοποίηση για κρυοκατάψυξη, νεότερα δεδομένα στα βλαστικά κύτταρα και αναπαραγωγή, προγεννητικός διαγνωστικός έλεγχος ( PGT, NGS).


Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Στο τρίτο εξάμηνο οι φοιτητές παρακολουθούν και εκπαιδεύονται στις κυτταροκαλλιέργειες στην αναπαραγωγή στο εργαστήριο αναγεννητικής ιατρικής, καθώς και στο εργαστήριο εξωσωματικής γονιμοποίησης και στο εργαστήριο μοριακής βιολογίας. Επίσης παρακολουθούν τα εξωτερικά ιατρεία της εξωσωματικής γονιμοποίησης, των καθ’έξιν αποβολών, της γυναικολογικής ενδοκρινολογίας, της παιδικής –παιδικής γυναικολογίας και της εμμηνόπαυσης.